شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

يک شنبه ، 13 مرداد 1398 کد خبر:93 تعداد بازدید:

اعضای جدید هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هلال

هیات مدیره شرکت کشت و صنعت هلال در مورخ 98/2/25 معرفی گردیدند که به شرح ذیل می باشد :

1- رئیس هیات مدیره : آقای محمد خجسته باقرزاده

2- نایب رئیس هیات مدیره : آقای رضا ولی زاده

3- مدیرعامل و عضو هیات مدیره : آقای محمد سهرابی

4- عضو هیات مدیره : آقای مجید مژدهی فرد

5- عضو هیات مدیره : آقای محسن رفیعی سفید دشتی