شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

فرم تقاضای استخدام شرکت کشت و صنعت هلال نیشابور

اطلاعات پرسنلی

اطلاعات تحصیلی و مهارتی

مشخصات همسر

سابقه شغلی قبلی

نام سه تن از آشنایان خود را بنویسید که ضمانت مالی و اخلاقی شما را بنمایند.

افراد تحت تکفل: