شرکت کشت و صنعت هلال(سهامی خاص)

وابسته به شرکت سرمایه گذاری هلال احمر ایران

نظرسنجی

کیفیت محصول ما راچگونه ارزیابی مینمایید؟

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

برخورد پرسنل حسابداری

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

برخورد پرسنل بازرگانی

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

ارسال به موقع وبدون تاخیر

خیلی خوب
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

ثبت